https://www.aax.com/

Uỷ quyền thiết bị mới

Bạn gần đây đã cố đăng nhập vào tài khoản AAX của mình từ một thiết bị mới, chúng tôi cần bạn uỷ quyền thiết bị mới có thể truy cập tài khoản của bạn

Nếu đây là hành động bình thường, bạn có thể cấp quyền thiết bị mới như phía dưới