Futures Info
Danh sách này chứa tất cả tỷ lệ tài trợ lịch sử cho tất cả các hợp đồng. Dựa trên tên hợp đồng hoặc dựa trên ngày, bạn có thể tìm thấy dữ liệu lịch sử bắt buộc. Tìm hiểu thêm
Tất cả
đến
Thời gian ( Time UTC+8 )Ký HiệuKhoảng Thời GianGiá của AAX (VWAP)Giá của Chỉ Số (VWAP)Lãi Suất của Đồng Yiết GiáLãi Suất của Đồng Định GiáTỷ Lệ Tài TrợTỷ Lệ Tài Trợ (Hàng Ngày)

Không có dữ liệu