Pháp lý và quyền riêng tư

About Us and our Terms of Use

Thank you for visiting AAX.com. This Terms of Use is between you ('User' or 'you' or 'your') and each of: AAX Limited incorporated under the International Business Companies Act of 1994 of the Republic of Seychelles.)(together 'AAX' or 'we' or 'our')This Terms of Use governs your use and access to our website(s), our application(s), our application programming interfaces ('APIs'), our notifications and any information or content appearing therein (collectively known as our 'Platform'). By visiting, accessing, clicking on 'Sign Up' to register for an account or using our Platform, you consent to our Terms of Use, so please read them carefully. If you are using our Platform as a representative of an entity, you are agreeing to this Terms of Use on behalf of that entity. You should also read our Chính sách riêng tư which sets out how we collect and use your personal information and your rights about your information. Our Lưu ý Cookies sets out our use of cookies and how you may disable cookies or adjust cookie settings. We may, at our sole discretion, amend this Terms of Use, and other policies, guidelines or rules of the AAX Platform, from time to time by posting the updated terms on our Platform or by any other means at our sole discretion. By continuing to use our Platform after the changes come into effect, you agree to be bound by the revised Terms of Use. You waive any right to have specific notice of such changes or amendments. For any questions or problems relating to our Platform, products, services or this Terms of Use, please contact our Customer Support at support@aax.com. The definitions used in our Terms of Use also apply to our Privacy Policy and Cookies Notice.Attn Singapore Users:If you are a resident of in Singapore then this Terms of Use is between you and AAX Exchange (Malta) Limited (“AAX Singapore Branch”) Registered in Singapore with Company No T20FC0021A, with its registered office at 100D Pasir Panjang Rd., #05-03, Meissa, Singapore 118520.Only Spot Trading Services and OTC Services may be provided to you on the AAX Platform by AAX Singapore Branch.

Definitions

 • ''AAX OTC Trading Platform'' means OTC Trading provided by AAX on the Platform;
 • ''Advertisement'' means advertisement for Sale or Purchase of Digital Asset and vice versa on the AAX OTC Trading Platform;
 • ''Affiliate'' in relation to AAX or you means a direct or indirect subsidiary of you or AAX Limited, and any other subsidiary of that holding company;
 • ''Fiat'' means the money or currency of any country or jurisdiction that is designated as legal tender and circulated, used and accepted as a medium of exchange in the country or jurisdiction of issuance;
 • ''Certified OTC Merchant'' means User that has been accepted and authorized by AAX to post Sale or Purchase Advertisements on the AAX OTC Trading Platform;
 • ''Counterparty'' means the opposite party in any trade executed on the AAX Platform;
 • ''OTC Client'' means User that executes an order in relation to OTC Trading with a Certified OTC Merchant;
 • ''OTC Merchant Account'' means a Certified OTC Merchant Account held with AAX Platform in accordance with OTC Merchant Terms of Use;
 • ''Order'' means any instruction from a user on the AAX Platform to 'buy' or 'sell' in relation to products or services available on the Platform;
 • ''Over the Counter'' or ''OTC'' or ''OTC Trading'' refers to direct sale and purchase of Digital Assets on the AAX Platform with trades executed directly between OTC Merchants and Purchasers of Digital Assets;
 • ''Perpetual Contract'' means a derivative contact that references the spot price of a Digital Assets that do not have an expiry date or settlement with periodic funding exchanged between counterparties i.e. long and short positions every eight hours;
 • ''Platform'' or ''AAX Platform'' means our website(s), our application(s), our application programming interfaces ('' APIs''), our notifications and any information or content appearing therein
 • ''Products'' or ''Services'' means trading in Digital Assets, trading in derivatives linked to Digital Assets or any other services that may be offered by AAX through the AAX Platform from time to time;
 • ''Restricted Jurisdictions'' means all jurisdictions listed above and any jurisdiction referred to in Clause 2.1.2;
 • ''Trade'' means an Order that has been matched, fulfilled or executed on AAX Platform;
 • ''User'' means any person or entity that has registered on the AAX Platform by accepting the AAX Terms of Use;
 • ''Digital Assets'' means crypto-currency, virtual currencies, virtual commodity or digital tokens or virtual financial assets;
 • ''Wallet'' or ''AAX Wallet'' means a software application (or other mechanism) on the AAX Platform that provides a means for holding, storing and transferring Digital Assets, including users Digital Assets address, Digital Assets balance and cryptographic keys.

1.Description of our Services

1.1.
AAX offers Users an online platform for trading of cryptocurrency, virtual currencies, virtual commodity or digital tokens or Digital Assets and derivatives linked to Digital Assets. The AAX Platform consists of an automated order matching system that matches open orders of Users in respect of Digital Assets and derivatives linked to Digital Assets. The Digital Assets traded do not constitute 'security tokens' or Digital Assets with characteristics of 'securities' under applicable securities laws.
1.2.
Bạn có thể sử dụng Nền tảng AAX để nhận được các Dịch vụ sau:1.2.1. Giao dịch giao ngay Bạn có thể trao đổi một loại tài sản tài chính ảo (Digital Assets) để lấy một loại khác bằng cách đặt các lệnh 'mua' hoặc 'bán'. AAX cung cấp các cặp giao dịch được xác định trước cụ thể để trao đổi Digital Assets. AAX có quyền quyết định thêm, xóa hoặc sửa đổi các Digital Assets hoặc cặp giao dịch Digital Assets. Lệnh của bạn có thể được khớp với các lệnh mở từ một người dùng hoặc khớp với nhiều người dùng ẩn danh không được xác định trước.1.2.2. Giao dịch kỳ hạn Bạn cũng có thể giao dịch các công cụ phái sinh tham chiếu chỉ số giá giao ngay của Digital Assets. Các hợp đồng phái sinh này được gọi là Hợp đồng vĩnh cửu không có thời hạn sử dụng hoặc thanh toán song tài trợ định kỳ được trao đổi giữa các vị trí long và short mỗi 8 giờ. Cũng như giao dịch giao ngay, lệnh của bạn sẽ được khớp với người dùng ẩn danh không được xác định trước.1.2.3. Giao dịch OTC Một dịch vụ giao dịch tạo điều kiện cho việc mua và bán trực tiếp Digital Assets trên Nền tảng AAX với các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa Người bán OTC và Người mua Digital Assets;
1.3.
AAX không đóng vai trò Đối tác trong bất kỳ Giao dịch nào được thực hiện giữa những Người dùng trên Nền tảng AAX.
1.4.
Spot Trading, OTC Trading and all Futures Trading on AAX Platform is offered by AAX Limited. For users resident in Singapore, only Spot Trading and OTC Trading shall be offered by AAX Singapore Branch.

2. Tài khoản AAX của bạn và sử dụng Nền tảng AAX

2.1.
Điều kiện2.1.1. Tư cáchBạn cần có đẩy đủ khả năng chịu trách nhiệm pháp lý và phải từ 18 trở lên để sử dụng nền tảng của chúng tôi. Nếu không, AAX sẽ có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng tài khoản của bạn bên cạnh việc yêu cầu bạn hoặc người bảo hộ của bạn phải bồi thường. Nếu bạn đang sử dụng nền tảng AAX thay mặt cho một pháp nhân hoặc một thực thể pháp lý, bạn cần đảm bảo rằng bạn có khả năng và thẩm quyền cần thiết để đồng ý với Điều khoản sử dụng này (và Chính sách bảo mật, Thông báo cookie và các tài liệu khác được đề cập ở đây) thay mặt cho thực thể đó.2.1.2. Khu vực pháp lý hạn chế2.1.2.1. Bằng cách truy cập và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận và tuyên bố rằng bạn không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt kinh tế hoặc thương mại nào, như Danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, danh sách OFAC của Hoa Kỳ, Danh sách trừng phạt của EU và tương đương. Bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn ở tại, sát nhập hoặc thành lập, hoạt động từ hoặc là một công dân hoặc cư dân của:(a) Châu Á: Afghanistan, Campuchia; Myanmar; Triều Tiên; Pakistan;(b) Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi : Belarus; Botswana; Bosnia và Herzegovina; Burundi; Cộng hòa trung phi; Cộng hòa Dân chủ Congo; Ai Cập; Eritrea; Ghana; Guinea-Bissau; Iran; Irac; Libya; Lebanon; Ma-rốc; Moldova; Syria; Somalia; Sudan, Nam Sudan; Tunisia; Zimbabwe; Crimea; Sevastopol; Yemen.(c) Châu Mỹ: Hoa Kỳ [bao gồm tất cả các lãnh thổ Hoa Kỳ như Puerto Rico, Samoa, đảo Guam, Đảo Bắc Mariana và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (St. Croix, St. John và St. Thomas); tỉnh Quebec ở Canada; Ba-ha-ma; Cuba; Haiti; Panama; Trinidad và Tobago; Venezuela Ngoài các khu vực pháp lý được liệt kê ở trên, bạn cũng đồng ý không truy cập Nền tảng của chúng tôi từ các khu vực pháp lý sau:(a) bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc sử dụng Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi bị cấm hoặc trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương hoặc có thể khiến AAX hoặc bất kỳ thành phần nào của AAX phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép địa phương nào;(b) bất kỳ khu vực pháp lý nào được tính là bất hợp pháp theo luật pháp địa phương vì lý do quốc tịch, nơi cư trú, quyền công dân, nơi cư trú hoặc các lý do khác) để bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;'Các khu vực pháp lý bị hạn chế' có nghĩa là tất cả các khu vực pháp lý được liệt kê ở trên và bất kỳ khu vực tài phán nào được đề cập trong mục (a) và (b) ở trên (' Các khu vực pháp lý bị hạn chế').2.1.2.2. AAX không có nghĩa vụ hoặc khả năng xác minh xem bạn có đủ điều kiện sử dụng Nền tảng hay không và không chịu trách nhiệm cho việc bạn sử dụng Nền tảng.2.1.2.3. AAX có quyền lựa chọn các khu vực pháp lý để cung cấp Nền tảng và Dịch vụ của mình và có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát để hạn chế quyền truy cập vào Nền tảng và Dịch vụ tại bất kỳ khu vực pháp lý bị hạn chế nào. Trong trường hợp AAX quyết định hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ khu vực pháp lý nào mà nó hiện đang phục vụ, bạn sẽ được thông báo trước để thanh lý các vị thế của mình và chuyển Digital Assets đi trước khi tạm ngưng Tài khoản 2.1.2.4. Trong trường hợp AAX xác định rằng bạn đang truy cập Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi từ bất kỳ khu vực bị hạn chế nào hoặc đưa ra thông tin sai về vị trí, quốc tịch hoặc nơi cư trú của bạn, AAX có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức và thanh lý các vị trí mở.2.1.2.5. Trong trường hợp bạn đi đến bất kỳ khu vực pháp lý bị hạn chế nào, Nền tảng của chúng tôi có thể không khả dụng và bạn có thể bị chặn quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng đặt lệnh hoặc theo dõi vị thế của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng phá vỡ mọi hạn chế đó, bao gồm cả việc sử dụng VPN để sửa đổi địa chỉ giao thức internet của mình.
2.2.
Đăng ký tài khoản Bạn sẽ đăng ký để sử dụng Nền tảng của chúng tôi bằng cách tạo một tài khoản('Account'). Khi tạo Tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác và cập nhật về bản thân, bao gồm tên thật, địa chỉ email cũng như chấp nhận Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật này để xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn. Mỗi người dùng chỉ đăng ký một lần.
2.3.
Identity Verification2.3.1. You agree to provide personal information and identity documentation that we may request for you and the entities that you represent for the purposes of identity verification under our anti-money laundering (AML) programme for the detection and prevention of money-laundering, terrorist financing, bribery, corruption, fraud and the use of proceeds of crime. You warrant that such information provided by you is truthful and accurate and documents provided are genuine and not fraudulent.2.3.2. You also authorise us to make enquiries, directly or through third parties that are deemed necessary to verify your identity to protect you, us and the financial system from financial crimes.2.3.3. In the event that you fail to share information and/or documents requested, despite repeated reminders, or provide false information or fake identity documentsor create multiple accounts with same ID, AAX reserves the right to suspend yourAccount and also deduct an administrative penalty from the AAX Wallet AccountBalance on at AAX sole discretion.
2.4.
Giấy phép sử dụng Nền tảng AAX2.4.1. Việc đăng ký sử dụng Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn sử dụng một giấy phép cá nhân trên toàn thế giới (trừ các khu vực hạn chế), miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép, không độc quyền và có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Nền tảng AAX, bao gồm mọi phần mềm hoặc ứng dụng của bên thứ ba như là một phần trong dịch vụ chúng tôi cung cấp. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Nền tảng do chúng tôi cung cấp và theo cách thức được cho phép theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi.2.4.2. Giấy phép sử dụng Nền tảng sẽ bị hủy bỏ nếu bạn không tuân thủ Điều khoản sử dụng này hoặc các điều khoản và iều kiện bổ sung khác do chúng tôi áp đặt theo thời gian.2.4.3. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán, cho thuê, cho mượn hoặc trao đổi mọi quyền truy cập vào Nền tảng hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào trên đó.
2.5.
Bảo mật tài khoản2.5.1. Bạn đồng ý giữ mật khẩu của mình an toàn và bí mật. Nếu bạn nghi ngờ rằng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn đã bị đánh cắp hoặc bị tiết lộ, bạn có trách nhiệm thay đổi mật khẩu ngay lập tức và nhanh chóng liên hệ với chúng tôi.2.5.2. Tài khoản của bạn sẽ chỉ có bạn sử dụng chứ không phải bởi bất kỳ người nào khác. AAX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt các tài khoản được sử dụng bởi những người khác ngoài những người đã đăng ký tên. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra nhiều người dùng dùng chung một tài khoản, trừ khi được ủy quyền trong trường hợp tài khoản doanh nghiệp, chúng tôi có thể coi đây là vi phạm bảo mật và sẽ đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.2.5.3. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động hoặc hoạt động xảy ra bằng, thông qua hoặc dưới Tài khoản của bạn, trừ khi bạn báo cáo tài khoản đã bị lạm dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc truy cập trái phép vào Tài khoản của bạn do không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa này hoặc do vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách bảo mật của chúng tôi.2.5.4. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu của bạn, chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu bạn chuyển bất kỳ Digital Assets nào đến địa chỉ không được liệt kê trên nền tảng giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do chuyển tiền, các Digital Assets hoặc địa chỉ Digital Assets, nếu có, không được liệt kê trên Nền tảng AAX.
2.6.
Hướng dẫn sử dụng Nền tảng AAX Là một phần của Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý không lợi dụng Nền tảng hoặc hỗ trợ bất kỳ ai khác làm như vậy. Ví dụ: bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây liên quan đến Nền tảng:1. sử dụng Nền tảng cho các mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép;2. bán lại hoặc cố gắng trục lợi từ bất kỳ dữ liệu, nội dung hoặc thông tin nào có sẵn trên Nền tảng;3. thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng lưới nào;4. vi phạm hoặc phá vỡ bất cứ biện pháp bảo mật hoặc xác thực hoặc giới hạn sử dụng dịch vụ nào;5. truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực hoặc các phần không công khai của Nền tảng; 6. can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới nào, chẳng hạn như bằng cách gửi vi-rút, trojan, worm, logicbomb hoặc bất kỳ công cụ độc hại nào về mặt công nghệ, gây quá tải bất kỳ thành phần nào của Nền tảng, hoặc can thiệp hoặc tạo gánh nặng không đáng có cho Nền tảng;7. kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược, bóc tách, giải mã hoặc tìm cách lấy mã nguồn của Nền tảng hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào không phải là nguồn mở;8. truy cập, tìm kiếm hoặc tạo tài khoản cho Nền tảng bằng bất kỳ phương tiện nào (tự động hoặc các cách khác) ngoài các giao diện được hỗ trợ công khai của chúng tôi (ví dụ: 'scraping' hoặc tạo tài khoản hàng loạt) hoặc các hành động cố gắng làm như vậy;9. gửi thông tin liên lạc, ưu đãi hoặc quảng cáo làm phiền hoặc spam;;10. giả mạo bất kỳ TCP/IP packet header hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email nào;11. gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai, bao gồm cả 'spoofing' hoặc 'phishing';12. tiến hành khảo sát, các cuộc thi, hoặc các mô hình kim tự tháp, quảng bá hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có sự cho phép thích hợp;13. lạm dụng chương trình giới thiệu hoặc khuyến mãi;14. Đăng tải, xuất bản, tải lên, hiển thị, phân phối hoặc chia sẻ các tài liệu bất hợp pháp, không phù hợp, thô tục, khiêu dâm, tục tĩu, không đứng đắn, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, cố ý gây sai lệch và/hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;15. vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi;16. vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc 17. vi phạm quyền riêng tư hoặc xâm phạm quyền của người khác We reserve the right to limit your use of our Platform and the Services, including the rightto restrict, suspend or terminate your account and levy administrative penalties payableby you at our sole discretion if we believe you are in breach of this Terms of Use or aremisusing our Platform or any services we provide.

3. Độ chính xác và tính khả dụng của Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi

3.1.
Tính khả dụng của Nền tảng và Dịch vụChúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp Nền tảng của mình mọi lúc, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo rằng hoạt động hoặc việc truy cập vào Nền tảng tôi sẽ không bị gián đoạn. Nền tảng của chúng tôi có thể bị gián đoạn vì lý do bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, lỗi mạng hoặc thiết bị - những nguyên nhân có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tránh thời gian ngừng hoạt động của Nền tảng trong giờ cao điểm dự kiến, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý (cho dù có thua lỗ liên quan đến giao dịch hay không) nếu Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó không khả dụng bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào. Chúng tôi không tuyên bố, bảo đảm hoặc cam đoan rằng Nền tảng của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc vi-rút hoặc các thành phần gây hại nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
3.2.
Thay đổi đối với Nền tảng và Dịch vụ của AAX Đôi khi chúng tôi có thể cải thiện, thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Nền tảng; thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi có thể tạm dừng hoặc dừng hẳn một số dịch vụ nhất định, chức năng hoặc tính năng. Nếu chúng tôi ngừng một số sản phẩm, dịch vụ, chức năng hoặc tính năng, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn một cách hợp lý.
3.3.
Phần cứng và Internet & Systems3.3.1. Bạn có trách nhiệm định cấu hình các thiết bị phần cứng, phần mềm, công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng hoặc hệ thống để truy cập Nền tảng và dịch vụ của chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn và lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với Dịch vụ được lưu trữ trên phần cứng của riêng bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ phần cứng và dữ liệu của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại và bất kỳ tài liệu không phù hợp nào. AAX sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp phần cứng của bạn bị lỗi, bị hỏng hoặc bị phá hủy hoặc bất kỳ hồ sơ hoặc dữ liệu nào được lưu trữ trên phần cứng của bạn bị hỏng hoặc mất vì bất kỳ lý do nào.3.3.2. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm cho việc sử dụng internet để truy cập Nền tảng và Dịch vụ hoặc bất kỳ sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống, sự cố, lỗi đường truyền, lưu lượng truy cập hoặc nhu cầu internet cao, các sự cố liên quan, vi phạm bảo mật hoặc bất kỳ sự cố hoặc lỗi kỹ thuật tương tự nào gặp phải. Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi khoản chi phí phát sinh để kết nối với internet cho mục đích sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi.
3.4.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng có một loạt rủi ro cố hữu khi sử dụng công nghệ giao dịch di động giống như ứng dụng di động AAX bao gồm nhưng không giới hạn ở độ trễ trong giá được cung cấp. AAX sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi mà gặp phải sự chậm trễ trong báo giá hoặc không thể giao dịch do sự cố truyền mạng hoặc bất kỳ vấn đề nào khác ngoài kiểm soát trực tiếp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở cường độ tín hiệu di động, độ trễ di động hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể phát sinh giữa bạn và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Hơn nữa, một số tính năng khả dụng trên Nền tảng của chúng tôi có thể không khả dụng trên ứng dụng di động. Người dùng cũng có thể được yêu cầu tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho ứng dụng di động của chúng tôi để duy trì việc cung cấp Dịch vụ. Việc từ chối thể dẫn đến một số tính năng nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả chức năng giao dịch) tạm thời không thể truy cập được cho đến khi bản cập nhật đó được tải xuống và cài đặt.
3.5.
Tích hợp bên thứ ba 3.5.1. AAX tích hợp với các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba để cung cấp Dịch vụ và bộ chức năng đầy đủ cho Người dùng trên Nền tảng AAX. Trong đó phần mềm của bên thứ ba là một phần trong cơ sở hạ tầng và chức năng cơ bản của cơ sở hạ tầng Nền tảng AAX, việc truy cập và sử dụng phần mềm của bên thứ ba đó sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý và chấp nhận rằng bạn sẽ không phản đối việc các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba được tích hợp vào Nền tảng AAX.3.5.2. Trong một số trường hợp, quyền truy cập và sử dụng phần mềm của bên thứ ba của bạn sẽ bị chi phối bởi các điều khoản dịch vụ hoặc thỏa thuận người dùng của phần mềm bên thứ ba đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba đó. Bất kỳ khoản tiền hoặc hoa hồng nào phải trả cho nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ theo các thỏa thuận đó là trách nhiệm của riêng bạn và sẽ được bạn trả trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó.

4. Giao dịch trên nền tảng AAX

4.1.
Nạp tiền tài khoản và số dư tài 4.1.1. Sau khi tạo Tài khoản AAX, bạn có thể gửi Digital Assets vào Tài khoản AAX hoặc Ví AAX của mình theo địa chỉ do chúng tôi cung cấp. Sau khi gửi Digital Assets vào Tài khoản, bạn có thể bắt đầu đặt lệnh và giao dịch trên Nền tảng AAX. Bạn chỉ có thể nạp những Digital Assets nhất định được hỗ trợ bởi Nền tảng AAX. AAX có quyền niêm yết hoặc loại bỏ Digital Assets theo quyết định riêng của mình. 4.1.2. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn là và sẽ luôn luôn là chủ sở hữu hợp pháp và có lợi của bất kỳ Digital Assets nào do bạn nắm giữ trong Tài khoản AAX của bạn. 4.1.3. Bạn đồng ý với việc gộp vốn Digital Assets của bạn với Digital Assets của những người dùng khác. Digital Assets được nạp vào có thể The Digital Assets deposited may not be identifiable as separate and distinct documents of title or other electronic records. In case of an irreconcilable shortfall, you may not receive your full entitlement and may shore in the shortfall pro rata. 4.1.4 Đôi khi, AAX sẽ thông báo các chương trình khuyến mãi tiếp thị tuân theo các Điều khoản và Điều kiện có thể được công bố liên quan đến các chương trình khuyến mãi tiếp thị đó. Người dùng có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi như vậy và nhận tiền thưởng Digital Assets có thể được nạp vào Ví người dùng AAX. AAX có quyền thay đổi, gia hạn, chấm dứt và/hoặc hủy bỏ các chương trình khuyến mãi đó hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện liên quan bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có bất kỳ hoạt động giao dịch độc hại nào, thao túng thị trường, giao dịch wash trade hoặc thao túng khi mở tài khoản được phát hiện liên quan đến Tài khoản người dùng, AAX có quyền tuyên bố những Người dùng đó không đủ điều kiện nhận thưởng hoặc AAX sẽ rút hoặc khấu trừ các khoản thưởng và khuyến khích đã được tính cho Tài khoản AAX của người dùng. Quyết định của AAX liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào được đưa ra bởi Người dùng sẽ là quyết định cuối cùng.4.1.5 Bạn đồng ý rằng bạn chỉ có quyền sở hữu hợp pháp đối với số dư Digital Assets do bạn nạp và bất kỳ sự gia tăng nào trong số lượng Digital Assets trên tài khoản của hoạt động giao dịch, gửi tiền thưởng và ưu đãi được ủy quyền hợp pháp bởi tài khoản của bạn khi tham gia các chương trình tiếp thị trên Nền tảng AAX. Trong trường hợp có bất kỳ khoản tiền gửi nào vào Tài khoản AAX của bạn do lỗi, cho dù là do lỗi của con người hay lỗi hệ thống, AAX có quyền thu hồi, rút hoặc khấu trừ các khoản tiền gửi sai đó. Bạn đồng ý hợp tác với AAX liên quan đến việc rút tiền hoặc khấu trừ đó.
4.2.
Đặt lệnh4.2.1. Bạn có thể tiến hành giao dịch các Digital Assets đồng thời đặt một chỉ dẫn để thực hiện lệnh “mua” hoặc “bán” cho giao dịch giao ngay hoặc giao dịch kỳ hạn. 4.2.2. Khi bạn đặt một chỉ dẫn, tài khoản của bạn sẽ ghi nhận một lệnh mở và lệnh của bạn sẽ được đưa vào sổ lệnh của chúng tôi để khớp với các lệnh từ những người dùng khác. Nếu lệnh của bạn được khớp với người dùng khác, giao dịch sẽ được thực hiện bởi công cụ khớp lệnh của Nền tảng AAX và tài khoản của bạn sẽ được cập nhật để ghi nhận rằng lệnh đã được thực hiện một phần hoặc toàn bộ. 4.2.3. AAX không có nghĩa vụ phải chấp nhận, khớp hoặc thực thi bất kỳ lệnh nào giữa bạn và người dùng khác. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ lệnh nào không khớp. Lệnh của bạn sẽ vẫn mở cho đến khi được thực thi đầy đủ hoặc hủy bỏ theo Điều 4.3 của Điều khoản sử dụng này. Lệnh của bạn có thể được khớp với các lệnh mở từ một người dùng hoặc nhiều Người dùng ẩn danh không được xác định trước.4.2.4. Trong trường hợp lệnh bán liên quan đến Giao dịch OTC, bạn ủy quyền cho AAX kiểm soát tạm thời các Digital Assets và đưa số tiền Digital Assets vào ký quỹ cho đến khi Người mua nhận được khoản thanh toán hoặc Fiat.
4.3.
Hủy lệnh Bạn chỉ có thể hủy lệnh trước khi lệnh được khớp với lệnh từ người dùng khác. Khi lệnh của bạn đã được khớp, bạn không thể thay đổi, rút hoặc hủy ủy quyền cho Nền tảng để hoàn thành lệnh của mình và thực hiện giao dịch. Trong trường hợp lệnh được thực thi một phần, bạn có thể hủy phần chưa hoàn thành hoặc chưa khớp trong lệnh. AAX có quyền từ chối yêu cầu hủy như vậy. Nếu bạn không có đủ số lượng Digital Assets trong ví để thực hiện lệnh thì AAX có quyền hủy lệnh đó hoặc thực thi một phần lệnh đối với lượng Digital Assets trong ví của bạn.
4.4.
Niêm yết và hủy niêm yết Digital Assets 4.4.1. AAX có thể niêm yết các loại Digital Assets khác nhau theo quyết định riêng của mình sau khi tiến hành thẩm định pháp lý theo quy định phù hợp trước khi niêm yết trên Nền tảng AAX; 4.2.3. AAX không có nghĩa vụ phải chấp nhận, khớp hoặc thực thi bất kỳ lệnh nào giữa bạn và người dùng khác. Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ lệnh nào chưa khớp. Lệnh của bạn sẽ vẫn mở cho đến khi được thực thi đầy đủ hoặc hủy bỏ theo Điều 4.3 của Điều khoản sử dụng này. Lệnh của bạn có thể được khớp với các lệnh mở từ một người dùng hoặc nhiều Người dùng ẩn danh không được xác định trước.4.4.2. AAX không đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý đảm bảo liên kết tới bất cứ Digital Assets nào được niêm yết trên Nền tảng và khả dụng cho giao dịch. Trong một số trường hợp, AAX có thể tạo những liên kết khả dụng tới các whitepaper liên quan tới Digital Assets nhất định. Bạn sẽ đảm bảo rằng bạn đọc tất cả thông tin khả dụng liên quan tới những Digital Assets được niêm yết và nhận tư vấn tài chính độc lập theo Khoản 7 và được thông báo về các rủi ro khi đầu tư vào Digital Assets (Khoản 6. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có khiếu nại nào đối với AAX phát sinh từ và liên quan đến bất kỳ Digital Assets nào được niêm yết trên AAX và được giao dịch bởi bạn; 4.4.3. Trong trường hợp hủy niêm yết Digital Assets, bạn sẽ được thông báo trước ngày giao dịch cuối cùng theo quyết định của AAX. Bạn có thể chọn giữ lại Digital Assets đã hủy niêm yết trong Ví AAX của mình hoặc trong trường hợp Digital Assets không được hỗ trợ bởi Ví AAX, bạn có thể cần rút Digital Assets ra.
4.5.
Giao dịch Kỳ hạn Bạn có thể vào vị thế long (mua) hoặc short (bán) đối với hợp đồng vĩnh cửu và có thể chọn mức đòn bẩy và số tiền ký quỹ bạn muốn sử dụng đối với hợp đồng vĩnh cửu theo giới hạn đòn bẩy mà nền tảng AAX cung cấp. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc thay đổi mức ký quỹ duy trì và tỷ lệ ký quỹ tối thiểu ban đầu trên nền tảng. Đòn bẩy bạn chọn để sử dụng sẽ quyết định mức ký quỹ ban đầu và giá thanh lý đối với hợp đồng vĩnh cửu.4.5.1. Tài trợ (Funding) Hợp đồng vĩnh cửu không có kỳ hạn hoặc thanh toán. Bạn có thể giữ một vị thế tới bất cứ khi nào bạn muốn. Một cơ chế tài trợ định kỳ được hiểu là các khoản thanh toán được trao đổi giữa các bên cứ sau mỗi 8 giờ. Nếu tỷ lệ tài trợ là dương, những người giữ vị thế long sẽ trả tiền và nếu tỷ lệ âm, những người giữ vị trí short sẽ trả tiền. Tài trợ xảy ra cứ sau mỗi 8 giờ vào lúc 00:00 giờ, 08:00 giờ và 16:00 giờ. Bạn sẽ chỉ thanh toán hoặc nhận tài trợ nếu bạn giữ một vị thế tại một trong những thời điểm đó. Kinh phí được tính dựa trên giá trị danh nghĩa của hợp đồng và không dựa trên mức ký quỹ được giao cho vị thế này. Giá tài trợ nhằm giữ giá thị trường phù hợp với chỉ số giá giao ngay của Digital Assets. 4.5.2. Đóng lệnh và Thanh lý 4.5.2.1. Bạn có thể đóng vị thế của mình bất cứ lúc nào bạn muốn bằng cách đặt lệnh theo hướng ngược lại với vị thế của bạn. Việc bạn lãi hay lỗ sẽ phụ thuộc vào biến động giá của Digital Assets tương ứng.4.5.2.2. Nếu thị trường di chuyển ngược so với vị thế của bạn hoặc mức ký quỹ tăng lên, sẽ có một thông báo ngắn yêu cầu bạn chuyển thêm Digital Assets để duy trì vị thế của mình. Bạn đồng ý duy trì đủ Digital Assets trong Tài khoản của mình để tài trợ cho vị thế của mình. 4.5.2.3. Nền tảng AAX sẽ sử dụng Digital Assets có sẵn trong Tài khoản của bạn để trả tiền tài trợ. Trong trường hợp, bạn không có đủ Digital Assets trong Tài khoản hoặc không tuân thủ yêu cầu chuyển Digital Assets bổ sung vào Tài khoản của mình, AAX có toàn quyền quyết định đóng các vị thế mở để thu hồi chi phí tài trợ liên quan đến hợp đồng vĩnh cửu, các khoản phí và chi phí khác mà bạn phải chịu liên quan đến Tài khoản của bạn hoặc thanh lý bất kỳ hoặc tất cả các vị thế thua lỗ của bạn.4.5.2.4. Khi giá thị trường của hợp đồng chạm đến giá thanh lý, Nền tảng AAX sẽ kích hoạt thanh lý vị thế của bạn, tức là tự động kích hoạt việc đóng vị thế và AAX có quyền thu hồi tiền ký quỹ liên quan đến hợp đồng. Trong tình huống như vậy, bạn sẽ mất tổng số tiền ký quỹ ban đầu và bất kỳ Digital Assets bổ sung nào được gửi để duy trì vị thế của mình.
4.6.
Các Điều khoản Giao dịch chung – Giao dịch giao ngay và giao dịch kỳ hạn4.6.1. Các lệnh của bạn được đặt trên Nền tảng AAX có thể được thực thi bằng một hoặc nhiều lệnh phù hợp từ người dùng không được xác định trước. Bạn sẽ không thể thực hiện giao dịch với người dùng cụ thể hoặc được xác định trước. 4.6.2. Lệnh của bạn có thể phải tuân theo giới hạn giao dịch mà chúng tôi có thể thiết lập. 4.6.3. Bạn đồng ý rằng Nền tảng của chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng bất kỳ lệnh nào được đặt qua Nền tảng sẽ được thực thi ở mức giá tốt nhất. 4.6.4. Tất cả các tính toán được thực hiện bởi công cụ giao dịch trên Nền tảng của chúng tôi và được xác thực bởi AAX.
4.7.
Giới thiệu về Giao dịch OTC trên Nền tảng AAX4.7.1. Bạn có thể nộp đơn xin phê duyệt là Người bán OTC được Chứng nhận. Bạn đồng ý cung cấp thông tin và/hoặc tài liệu nhận dạng để xác minh KYC nâng cao dể nhận phê duyệt là Người bán OTC được chứng nhận trên Nền tảng AAX và đảm bảo rằng thông tin đó do bạn cung cấp là trung thực và chính xác đồng thời tài liệu được cung cấp là xác thực và không lừa đảo. 4.7.2. AAX có toàn quyền phê duyệt hoặc từ chối những đăng ký để trở thành Người bán OTC được Chứng nhận.4.7.3. Bạn đồng ý duy trì số lượng Digital Assets có thể sử dụng trong Ví AAX của mình và đồng ý ủy quyền cho AAX khóa Digital Assets cho mục đích gửi tiền bảo mật theo Khoản 5 bên dưới để đăng Quảng cáo Mua hoặc Bán trên Nền tảng OTC của AAX. 4.7.4. Sau khi kích hoạt Tài khoản người bán OTC, bạn có thể tiến hành đăng Quảng cáo bán hoặc mua theo Điều khoản người bán OTC này và trực tiếp liên lạc, đàm phán, đặt hoặc thực thi lệnh cho giao dịch với khách hàng OTC. 4.7.5. Sau khi Quảng cáo mua hoặc bán được đăng, bạn đồng ý có thể truy cập và trả lời các truy vấn từ khách hàng OTC. Nếu bạn không có mặt, bạn đồng ý hủy hoặc tạm dừng Quảng cáo của bạn không thực thi lệnh nào và Digital Assets hiện hành sẽ được đặt trong ký quỹ và bị khóa giao dịch và sẽ chỉ được phát hành ra khi chấp nhận giao dịch hoặc giải quyết tranh chấp về Nền tảng AAX. 4.7.6. Bạn đồng ý sử dụng các phương thức chuyển tiền 'thời gian thực' như Alipay, WeChat Pay hoặc chuyển tiền theo thời gian thực được cung cấp bởi các ngân hàng để thanh toán liên quan đến Giao dịch. Bạn đồng ý hoàn thành lệnh theo khung thời gian để chuyển tiền theo thời gian thực liên quan đến Giao dịch. 4.7.7. Bạn đồng ý duy trì số dư Digital Assets có thể dùng được trong Ví AAX của mình và ủy quyền cho AAX đóng băng và đặt Digital Assets vào ký quỹ để xử lý lệnh đã thực hiện liên quan đến Quảng cáo. Digital Assets được đặt trong ký quỹ sẽ không thể giao dịch trên Nền tảng AAX. 4.7.8. Bạn nên tránh việc chấp nhận thanh toán từ các bên thứ ba hoặc từ các tài khoản không có chứng nhận người bán OTC, OTC Client và Người dùng trên nền tảng AAX. Trong trường hợp không khớp về tên hoặc sự không nhất quán giữa tên Tài khoản người dùng và tên của chủ tài khoản thanh toán, bạn có quyền từ chối chuyển Digital Assets cho Người mua trong 72 giờ và bạn có thể yêu cầu Khách hàng OTC cung cấp tài liệu Nhận dạng và video KYC để chứng minh rằng nguồn tiền hoặc Digital Assets là hợp pháp. Trong trường hợp Khách hàng OTC không cung cấp bằng chứng về danh tính và video KYC, bạn có thể chọn hoàn trả khoản thanh toán cho Khách hàng OTC và thông báo cho AAX tại support@aax.com Nếu bạn chấp nhận thanh toán của bên thứ ba từ tài khoản chuyển tiền không có tên trong OTC Client, khiến tài khoản thanh toán của người khác bị đóng băng, AAX sẽ điều tra nguồn gốc không khớp giữa tên của tài khoản ngân hàng và Khách hàng OTC và sẽ có quyền đóng băng trực tiếp tài khoản người bán OTC được chứng nhận và hủy Quảng cáo bán hàng được đăng bởi Người bán OTC được chứng nhận4.7.9. Bạn đồng ý và chấp nhận rằng bạn có trách nhiệm xác minh và kiểm tra xem số tiền thanh toán nhận được từ Người bán OTC được chứng nhận hoặc Khách hàng OTC có khớp với số tiền theo lệnh đã được thực thi trước khi giải phỏng Digital Assets hay không. AAX sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiếu hụt cho khoản thanh toán nhận được nếu bạn không kiểm tra số tiền thanh toán trước khi giải phóng Digital Assets cho Khách hàng OTC. 4.7.10. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không chấp nhận thanh toán từ Khách hàng OTC từ tài khoản ngân hàng trong các khu vực pháp lý bị hạn chế theo khoản 2.1.2 của Điều khoản sử dụng này. 4.7.11. Bạn sẽ đồng ý bồi thường cho AAX và giữ cho chúng tôi vô hại đối với mọi tổn thất mà AAX phải chịu do bất kỳ hành động pháp lý nào mà AAX phải chịu do không tuân thủ các Điều khoản của người bán OTC này. 4.7.12. AAX không tự động khớp lệnh hoặc bảo đảm Giao dịch trên Sàn giao dịch OTC của AAX. Các thương nhân và khách hàng OTC được chứng nhận sẽ tự đưa ra quyết định đàm phán và thực hiện các giao dịch OTC theo thông tin và điều khoản được chỉ định trên Điều khoản của người bán quảng cáo và OTC. 4.7.13. AAX có quyền đặt giới hạn cho các lệnh 'mua' hoặc 'bán' của bạn hoặc tạm thời đình chỉ quảng cáo bán hoặc mua trong trường hợp hủy lệnh thường xuyên hoặc các lệnh chưa thanh toán thường xuyên trong một ngưỡng nhất định hàng ngày. 4.7.14. AAX không phải là đối tác của các Giao dịch được thực hiện trên Nền tảng OTC và sẽ không giám sát các Giao dịch OTC trên Nền tảng giao dịch OTC của AAX. Khách hàng OTC được yêu cầu tự đưa ra quyết định đặt lệnh và thực hiện Giao dịch với Người bán OTC được Chứng nhận sau khi xem thông tin về hồ sơ Người bán OTC được Chứng nhận như giao dịch được thực hiện, xếp hạng hoặc điều kiện để được niêm yết trên Quảng cáo.
4.8.
Giải quyết tranh chấp của người dùng đối với các giao dịch OTC4.8.1. Nền tảng AAX cung cấp một cơ chế nhằm cố gắng giải quyết tranh chấp giữa Người bán OTC được Chứng nhận và Khách hàng OTC ('Người dùng OTC') của các Digital Assets thông qua giao dịch OTC.4.8.2. Trong trường hợp bạn không đồng ý với một Người dùng OTC khác, bạn có thể đưa ra khiếu nại tranh chấp để giải quyết thông qua Nền tảng AAX. Bạn chỉ có thể nêu ra tranh chấp đối với các giao dịch được mở và được đánh dấu là do Người dùng OTC thanh toán trong vòng 12 giờ kể từ khi đặt lệnh.4.8.3. Các giao dịch không được đánh dấu là do Người dùng OTC thanh toán, đã được Người bán OTC được chứng nhận phát hành, bị hủy bởi Người mua, tự động bị hủy hoặc đã tranh chấp và giải quyết xong được coi là hoàn thành và không thể bị tranh chấp, đảo ngược hoặc thay đổi.4.8.4. Nếu bạn đã đưa ra tranh chấp, bạn phải trả lời các yêu cầu tranh chấp của AAX để cung cấp thông tin hoặc tài liệu hoặc bất kỳ bằng chứng ảnh hoặc video nào trong vòng 12 giờ. Các tài liệu này phải được thêm vào yêu cầu giao dịch đang tranh chấp trên Nền tảng. Nếu bạn không trả lời hoặc cung cấp thông tin thì bạn có thể bị coi là 'không phản hồi' và tranh chấp có thể được giải quyết chống lại bạn.4.8.5. AAX sẽ giám sát tranh chấp và dựa trên thông tin và bằng chứng được cung cấp để giải quyết tranh chấp theo các tiêu chí sau: a. Khách hàng OTC chưa cung cấp thanh toán hoặc không cung cấp thanh toán đầy đủb. Khách hàng OTC hoặc Người bán OTC được Chứng nhận đã không phản hồic. Thanh toán được thực hiện bởi Người dùng OTC đã bị nhà cung cấp thanh toán giữ/đóng băng/dừng d. Người dùng OTC đã không cung cấp thanh toán theo các hướng dẫn được cung cấp cho họ bởi Người bán OTC được chứng nhận trong mục trò chuyện giao dịch, điều khoản giao dịch hoặc chi tiết về thanh toán.e. Thanh toán được thực hiện bởi một bên thứ ba cho giao dịch hoặc thanh toán được thực hiện từ tài khoản thanh toán không được đăng ký dưới tên của Người mua.f. Nếu Khách hàng OTC hoặc Người bán OTC được chứng nhận của giao dịch tranh chấp cung cấp thông tin gian lận hoặc tài liệu gian lận hoặc đưa ra khiếu nại sai hoặc cố gắng ép buộc một kết quả nhất định của giao dịch tranh chấp, tranh chấp có thể được giải quyết ngay lập tức chống lại người dùng.g. Khách hàng OTC đã thực hiện thanh toán theo các hướng dẫn được cung cấp bởi Người bán OTC được chứng nhận trong trò chuyện giao dịch, điều khoản giao dịch quảng cáo hoặc chi tiết thanh toán quảng cáo và Khách hàng OTC đã cung cấp đủ bằng chứng rằng thanh toán được thực hiện theo các hướng dẫn này.4.8.6. Khi tranh chấp được giải quyết, các Digital Assets được ký quỹ sẽ được giải phóng cho Người dùng. Trong trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết giữa những người tranh chấp, AAX sẽ quyết định giải quyết tranh chấp bằng cách chia Digital Assets được ký quỹ cho những Người dùng OTC đồng đều hoặc không đồng đều theo quyết định riêng của AAX. 4.8.7. Nếu bạn không hài lòng với việc giải quyết tranh chấp, bạn có thể yêu cầu xem xét cụ thể bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của AAX không quá 120 ngày sau khi giải quyết tranh chấp. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng quyết định của AAX về tranh chấp và đánh giá là quyết định cuối cùng. 4.8.8. In the event of any fraudulent activity by OTC Users or OTC Merchants, AAX reserves the right to share personal information of users with law enforcement agencies in the jurisdiction where it operates.

5.Phí

5.1.
Bạn đồng ý trả Phí cho các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua nền tảng. Chúng tôi có quyền thiết lập hoặc sửa đổi cấu trúc phí hoặc giới thiệu phí cho các dịch vụ miễn phí theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó qua email trước khi những thay đổi đó có hiệu lực
5.2.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tự động và không cần thông báo trước trừ các khoản phí trực tiếp từ Digital Assets trong Tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi không nhận được Thanh toán Phí đầy đủ và đúng hạn, chúng tôi có quyền can thiệp, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.
5.3.
Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ khoản phí nào được tính, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trên Nền tảng AAX ngay lập tức. Bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí phát sinh trước đó.

6.Công bố Rủi ro

6.1.
Giá cả và tính thanh khoản của Digital Assets đã chịu những biến động lớn trong quá khứ và có thể chịu những biến động lớn trong tương lai. Do đó, rủi ro thua lỗ trong giao dịch Digital Assets và các công cụ phái sinh liên quan đến Digital Assets có thể là đáng kể và thua lỗ có thể xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
6.2.
Giá trị của Digital Assets có được do những người tham gia thị trường sẵn sàng để trao đổi tiền tệ fiat hoặc trao đổi một Digital Assets cho một Digital Assets khác, điều này có thể dẫn đến khả năng mất vĩnh viễn và mất giá trị của một Digital Assets cụ thể, nếu thị trường cho Digital Assets đó biến mất.
6.3.
Giao dịch các công cụ phái sinh được liên kết với Digital Assets có thể khiến bạn chịu những rủi ro và mất mát sau đây:
 • Bạn có thể chịu thua lỗ do vị thế di chuyển ngược chống lại bạn. Nếu bạn giữ một vị trí long và giá Digital Assets giảm hoặc nếu bạn giữ một vị trí short và giá Digital Assets tăng, bạn sẽ mất tất cả Digital Assets và ký quỹ ban đầu đối với Giao dịch;
 • Bạn có thể chịu thua lỗ trong trường hợp không thể đóng vị thế vì không có nhu cầu ở chiều giao dịch ngược lại;
 • Bạn có thể bị thua lỗ do sự cố của Nền tảng, ví dụ do thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình hoặc đột xuất, lỗi hệ thống, lỗi cơ sở dữ liệu, lỗi chuyển tiền điện tử hoặc lỗi lưu trữ, lỗi API, tấn công của hacker, sự cố hoặc trục trặc khác.
6.4.
Lưu ý rằng bạn có thể mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình và trong các điều kiện thị trường nhất định, bạn có thể khó hoặc không thể thanh lý một vị thế. Do đó, bạn nên cân nhắc cẩn thận xem liệu rủi ro đó có phù hợp với bạn hay không trong hoàn cảnh và nguồn tài chính của mình.
6.5.
Các giao dịch trong Digital Assets không thể đảo ngược và do đó, những thua lỗ do các giao dịch gian lận hoặc vô tình sẽ không thể phục hồi được. Bản chất của Digital Assets có thể dẫn đến gia tăng nguy cơ lừa đảo hoặc tấn công mạng và những khó khăn về công nghệ mà Nền tảng gặp phải có thể ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Digital Assets của bạn.
6.6.
Các Digital Assets không phải tiền pháp định và không được hậu thuẫn bởi chính phủ. Các khoản tiền gửi vào Tài khoản của bạn có thể không được coi là tiền gửi theo luật pháp, quy tắc hoặc quy định của địa phương trong phạm vi quyền hạn của bạn và do đó không phải chịu sự bảo vệ tiền gửi hoặc bảo vệ nhà đầu tư.
6.7.
Những thay đổi hoặc hành động lập pháp và pháp lý ở cấp tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế có thể ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng, chuyển nhượng, trao đổi và giá trị của Digital Assets. Bạn có thể bị thua lỗ trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu hạn chế hoặc chấm dứt các Dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng với hành động pháp lý.

7. Không có lời khuyên tài chính

7.1.
AAX không đưa ra lời khuyên hoặc khuyến nghị nào về Digital Assets, bao gồm sự phù hợp và các chiến lược đầu tư cho Digital Assets. Các hướng dẫn giao dịch được cung cấp trên Nền tảng của chúng tôi và AAX Testnet chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục chứ không dành cho tư vấn tài chính.
7.2.
Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn tự chịu trách nhiệm trong việc xác định bản chất, giá trị tiềm năng, tính phù hợp của mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập Nền tảng của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho chính bạn.
7.3.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí do sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào chúng tôi cung cấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Bạn sẽ tự đưa ra quyết định độc lập để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

8. Sở hữu trí tuệ

8.1.
Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Nền tảng hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp thuộc về chúng tôi hoặc đã được cấp phép hợp pháp cho AAX. Tất cả các quyền theo luật hiện hành đều được bảo lưu. Bạn không được tải lên, đăng, xuất bản, tái tạo, truyền hoặc phân phối bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào trong Nền tảng của chúng tôi theo bất kỳ cách nào hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào liên quan đến bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào như vậy.
8.2.
Chúng tôi có thể (theo quyết định của chúng tôi nhưng không bắt buộc) xem xét nội dung hoặc thông tin được gửi hoặc đăng bởi người dùng trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là xúc phạm, gây hại, lừa đảo, phân biệt đối xử, nói xấu, không phù hợp, gây hiểu lầm hoặc nội dung mà chúng tôi cho rằng có thể vi phạm quyền của bên thứ ba. Chúng tôi không xác nhận hoặc hỗ trợ bất kỳ quan điểm nào được thể hiện bởi bất kỳ người dùng nào trên Nền tảng của chúng tôi.
8.3.
Tên, nhãn hiệu và logo 'AAX' là nhãn hiệu thương mại của chúng tôi (có thể được đăng ký hoặc chưa đăng ký) và sẽ không được sử dụng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
8.4.
Bạn giữ quyền đối với bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Nền tảng (' Nội dung của bạn'). Bạn đảm bảo rằng nội dung đó không và sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và bạn có tất cả các quyền, quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ đối với Nội dung của bạn theo Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng nào Nội dung của bạn, cũng như việc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được gửi hoặc đăng bởi người dùng hoặc khách truy cập khác.
8.5.
Bằng cách gửi, đăng hoặc hiển thị nội dung đó, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền (có quyền cấp phép) để sử dụng, xử lý, sao chép, tái bản, điều chỉnh, xuất bản, truyền tải, hiển thị và phân phối nội dung đó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hoặc thông qua bất kỳ kênh phân phối nào (hiện đã biết hoặc được phát triển sau này), tuân theo các quy định hiện hành trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

9. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

9.1.
Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, AAX và các liên kết của nó (bao gồm cả giám đốc, cán bộ, gọi chung là các liên kết) giới hạn rõ ràng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ việc cung cấp Nền tảng như sau: (a) chúng tôi cung cấp Nền tảng và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp trên một cơ sở “như hiện trạng” và “như hiện có”, và việc bạn truy cập hoặc sử dụng Nền tảng của chúng tôi mang lại rủi ro cho bạn; (b) chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào (dù rõ ràng hay ngầm định) về Nền tảng và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp; (c) chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin hoặc nội dung bạn tìm thấy trên Nền tảng luôn chính xác, trung thực, đầy đủ và cập nhật; (d) chúng tôi từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo đảm và đại diện (ví dụ: bảo đảm thương mại, tư cách cho một mục đích cụ thể và không vi phạm); (e) chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào trong Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ sai sót, vi rút, bug hoặc lỗi; và (f) chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoặc bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào được gửi hoặc đăng bởi bất kỳ người dùng nào của Nền tảng (dù trực tuyến hay ngoại tuyến). AAX và các liên kết của nó sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc người khác về: (a) bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, có tính răn đe, tính hậu quả hoặc tính trừng phạt;(b) bất kỳ mất mát dữ liệu, cơ hội, danh tiếng, lợi nhuận hoặc doanh thu; hoặc là (c) mọi mất mát liên quan đến việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp.
9.2.
Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với bạn vì đó là việc làm bất hợp pháp. Điều này bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi đối với gian lận hoặc đưa ra sự xuyên tạc trong việc vận hành Nền tảng hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp.
9.3.
Nếu bạn đang sử dụng Nền tảng với tư cách là người dùng, ở một số quốc gia hoặc khu vực pháp lý, bạn có thể có một số quyền hợp pháp nhất định với tư cách là người dùng. Trong những trường hợp như vậy, Điều khoản sử dụng này sẽ không giới hạn quyền hợp pháp của bạn với tư cách là người tiêu dùng.
9.4.
Khác với các loại trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi không thể giới hạn theo luật, các trách nhiệm pháp lý của AAX được giới hạn ở số tiền bạn đã trả cho chúng tôi (nếu có) cho việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi hoặc cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp trong mười hai (12) tháng qua.

10.Bồi thường

10.1.
Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho AAX không bị tổn hại và phải gánh chịu mọi trách nhiệm, thiệt hại, khiếu nại, chi phí (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý) và các chi phí liên quan đến hoặc phát sinh từ (i) việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này, (ii) việc sử dụng Nền tảng của chúng tôi và/hoặc (iii) bất kỳ sự thao tác sai nào do bạn thực hiện.
10.2.
Bạn cũng đồng ý hợp tác toàn diện với chúng tôi trong việc bảo vệ hoặc giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ Nền tảng của chúng tôi hoặc Điều khoản sử dụng này.

11.Chấm dứt hợp tác

Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt như sau:

11.1.
Đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn 11.1.1. Chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức Tài khoản của bạn (và bất kỳ tài khoản nào thuộc sở hữu của các đơn vị liên quan hoặc liên kết), đóng băng hoặc khóa tiền trong tất cả các tài khoản đó và đình chỉ quyền truy cập của bạn vào AAX nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ tài khoản nào vi phạm Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư hoặc bất kỳ luật & quy định hiện hành nào. AAX có quyền giữ và sử dụng dữ liệu giao dịch hoặc thông tin khác liên quan đến các tài khoản đó. Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ Tài khoản của bạn trong các trường hợp sau:(a) Tài khoản phải chịu một thủ tục tố tụng của chính phủ, điều tra hình sự hoặc vụ kiện đang chờ xử lý khác;(b) chúng tôi phát hiện hoạt động bất thường trong tài khoản;(c) chúng tôi phát hiện truy cập trái phép vào tài khoản;(d) chúng tôi buộc phải làm như vậy theo lệnh của tòa án hoặc lệnh của cơ quan quản lý/chính phủ;(e) đình chỉ theo chính sách AML của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện nào sau đây, AAX sẽ có quyền chấm dứt Tài khoản của bạn cùng với mọi ủy quyền cho AAX trong đó:a) AAX chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho bạn;b) bạn bị cáo buộc đăng ký lại tên của bất kỳ người nào khác với tư cách là người dùng AAX, trực tiếp hoặc gián tiếp; c) bạn đã cung cấp thông tin người dùng hoặc thông tin nhận dạng không trung thực, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ;d) bạn thông báo rõ ràng cho AAX về việc bạn không sẵn sàng chấp nhận Điều khoản sử dụng trong trường hợp chúng được sửa đổi;e) bất kỳ trường hợp nào khác mà AAX cho rằng nên chấm dứt Dịch vụ; vàf) vi phạm Điều khoản sử dụng này11.1.2. Nếu tài khoản bị chấm dứt, thông tin tài khoản và giao dịch cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn lưu giữ dữ liệu sẽ được lưu trữ an toàn trong sáu (6) năm sau khi chấm dứt theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Ngoài ra, nếu một giao dịch không được thực hiện trong quá trình chấm dứt tài khoản, AAX sẽ có quyền thông báo cho đối tác của bạn về tình huống tại thời điểm đó.
11.2.
Khi chấm dứt Tài khoản của bạn, Điều khoản sử dụng này cũng sẽ bị chấm dứt ngoại trừ khoản 9 đến 17.
11.3.
Khi chúng tôi thấy cần thiết hoặc phù hợp, chúng tôi sẽ báo cáo mọi vi phạm Điều khoản sử dụng này cho các cơ quan thực thi pháp luật và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn và cung cấp bất kỳ thông tin nào về bạn trong hệ thống của chúng tôi cho họ.
11.4.
Rút tiền và Đóng tài khoản Bạn có thể ngừng sử dụng Nền tảng bất cứ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt tài khoản của bạn và yêu cầu rút Digital Assets. Sau khi đóng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, tất cả số dư còn lại (bao gồm các khoản phí và nợ phải trả đối với AAX) trên tài khoản sẽ được thanh toán ngay lập tức cho AAX. Sau khi thanh toán tất cả các khoản phí chưa thanh toán cho AAX (nếu có), người dùng sẽ có 5 ngày làm việc để rút Digital Assets có sẵn từ Tài khoản về địa chỉ Ví xác định theo xác minh Ví. Quy trình rút Digital Assets sau khi chấm dứt tài khoản của bạn phải tuân theo quy trình rút tiền tại Khoản 4.7.
11.5.
Rút tiền và chấm dứt tài khoản (Do từ gian lận/AML) Bạn đồng ý rằng AAX sẽ duy trì toàn bộ quyền đối với tiền và dữ liệu/thông tin người dùng có thể được chuyển cho chính quyền trong trường hợp đình chỉ/đóng tài khoản phát sinh từ các cuộc điều tra gian lận, điều tra AML hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng của AAX (ví dụ: giao dịch trên AAX từ một quốc gia bị trừng phạt.)

12.Bất khả kháng

Nếu AAX không thể thực hiện Dịch vụ theo quy định trong Điều khoản sử dụng do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, thay đổi luật pháp, quy định hoặc chính sách hoặc sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn đối với bạo loạn, thảm họa tự nhiên, hành vi gây thiệt hại, hỏa hoạn, AAX sẽ không chịu trách nhiệm.

13.Bồi thường

13.1.
Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương liên quan đến việc truy cập Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi từ khu vực tài phán địa phương của bạn. Người dùng cũng phải xác định, trong phạm vi luật pháp địa phương của họ tất cả các khía cạnh về tiền thuế, khấu trừ, thu thuế, báo cáo và chuyển tiền cho cơ quan thuế thích hợp của họ. Tất cả người dùng của AAX và bất kỳ dịch vụ nào của hãng đều thừa nhận và tuyên bố rằng nguồn Digital Assets và tiền của họ đến từ một cách hợp pháp và không bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp.
13.2.
AAX duy trì lập trường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu và sẽ không ngần ngại thu giữ, đóng băng, chấm dứt tài khoản và tiền của người dùng bị các cơ quan quản lý gắn cờ hoặc điều tra.

14. Giải quyết tranh chấp

14.1.
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp từ điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng AAX để giải quyết vấn đề của bạn. Bạn đồng ý giải quyết tranh chấp một cách thiện chí với AAX bằng cách liên hệ với chúng tôi tại {linkEmail}. Trong trường hợp tranh chấp chưa được giải quyết trong vòng 60 ngày, bạn có thể giải quyết thông qua phân xử trọng tài như quy định dưới đây.
14.2.
These Terms of Use and any non-contractual obligations arising out of or inconnection with it shall be governed by, and construed in accordance with, Englandand Wales law. The Courts of the Republic of Seychelles will have exclusivejurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual disputes orclaims) arising out of or in connection with these Terms.
14.3.
Trong trường hợp vấn đề của bạn chưa được giải quyết, bạn hoặc AAX có thể gửi thông báo hoặc thư yêu cầu phân xử và mô tả khiếu nại của bạn, chỉ sau khi tìm cách giải quyết tranh chấp lẫn nhau theo Khoản 14 (a) ở trên. Thông báo có thể được gửi đến: support@aax.com.

15. Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách riêng tư.

16. Các điều khoản quan trọng khác

16.1.
Thỏa thuận toàn diệnĐiều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bất kỳ người dùng nào và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng hoặc bất kỳ giao dịch nào trên Nền tảng. Điều khoản sử dụng này thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận, cam kết, bảo đảm, giới thiệu và điều kiện khác giữa bất kỳ người dùng nào và chúng tôi, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, liên quan đến việc sử dụng hoặc bất kỳ giao dịch nào trên Nền tảng. Bạn thừa nhận rằng bạn sẽ không có biện pháp khắc phục đối với bất kỳ tuyên bố, giới thiệu, bảo đảm hoặc bảo hành nào (dù được thực hiện một cách vô tư hay sơ suất) không được nêu trong Điều khoản sử dụng này.
16.2.
Không chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ Bạn chỉ có thể chuyển quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng này cho người khác nếu chúng tôi đồng ý bằng văn bản. AAX có quyền tự do bàn giao hoặc chuyển nhượng Điều khoản sử dụng và đó là quyền và nghĩa vụ theo Điều khoản sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc cần bạn đồng ý. Nếu bạn phản đối việc bàn giao hoặc chuyển nhượng đó, bạn có thể ngừng sử dụng Nền tảng và chấm dứt Tài khoản của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi.
16.3.
Hiệu lực từng phầnNếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này được coi là không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do nào, chỉ điều khoản đó sẽ được coi là có thể vô hiệu từ Điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến các Điều khoản còn lại.
16.4.
Điều khoản không khước từ Ngay cả khi chúng tôi trì hoãn việc thực thi các quyền của Điều khoản sử dụng này, chúng tôi vẫn có thể thực thi nó sau này. Nếu chúng tôi không yêu cầu bạn thực thi những bắt buộc trong Điều khoản sử dụng này ngay lập tức hoặc nếu chúng tôi trì hoãn thực hiện các hành động chống lại bạn về việc bạn vi phạm Điều khoản sử dụng này thì điều đó không có nghĩa là bạn không phải làm những điều đó và chúng tôi vẫn có thể thực hiện các hành động chống lại bạn sau này.

17. Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh phản hồi về Nền tảng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, chấp nhận và/hoặc sửa đổi bất kỳ phản hồi và bất kỳ thông tin nào (bao gồm mọi ý tưởng, khái niệm, đề xuất, gợi ý hoặc nhận xét) do bạn cung cấp để sử dụng cùng với Nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp mà không có bất kỳ thanh toán cho bạn. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ mọi quyền để yêu cầu bất kỳ khoản phí, tiền bản quyền hoặc các khoản thanh toán khác liên quan đến việc sử dụng, tiết lộ, thông qua và/hoặc sửa đổi bất kỳ phản hồi nào của bạn.