Phần thưởng dành riêng VIP
Giảm lệ phí
Các chiến dịch dành riêng VIP
Dịch vụ giao dịch lớn OTC
Người quản lý tài khoản độc quyền
Gói quà tặng giới hạn dành cho ngày lễ
Tăng hạn mức tối đa tài khoản tiết kiệm
Chương trình VIP Market maker
Đội hỗ trợ kỹ thuật API độc quyền
Mark
Cấp độ VIP
Mức phí Maker/Mức khấu trừ phí AAB
Mức phí Taker/Mức khấu trừ phí AAB

Không có dữ liệu

AAX bảo lưu mọi quyền lợi đối với chiến dịch này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều chỉnh, giải thích và chấm dứt bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào về chương trình VIP của chúng tôi, vui lòng gửi email đến vip@aax.com để tìm hiểu thêm.